1. Üldsätted

1.1 Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad veebikaupluse babyhit.ee (edaspidi babyhit.ee) klientide (edaspidi Ostja) ja veebikaupluse babyhit.ee omanikfirma Big Brain OÜ (edaspidi Müüja) vahel babyhit.ee-st ostetavate toodete puhul tekkivate õigussuhete kohta. Neis tingimustes sätestatakse Müüja ja Ostja õigused ja kohustused, vastutus, kaupade omandamise ja nende eest tasumise tingimused, tarne- ja reklamatsioonikord ning üldinfomatsioon Müüja pakutavate teenuste kohta.

1.2 Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ilma ette teatamata muuta või täiendada. Muutustest teavitatakse babyhit.ee veebilehel ja need astuvad jõusse babyhit.ee veebilehel avaldamise hetkest. Juhul kui tellimus edastati enne ostutingimuste muudatuste jõustumist, rakendatakse neid ostutingimusi, mis kehtisid tellimuse edastamise ajal, välja arvatud juhul, kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.3 Müüja ei ole ühelgi moel vastutav võimalike kahjude eest, mis tekkisid seetõttu, et Ostja ei ole käesolevaid Tingimusi lugenud.

1.4 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad babyhit.ee veebikauplusest ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.5 Tarbijal on õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta. Kaebuste lahendamiseks lisainfo https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon

2. Kliendi andmed ja andmekaitse

2.1 Ostja poolt Müüjale edastatud isikuandmeid käideldakse vastavuses Andmekaitseseadusega. Andmeid edastatakse kolmandatele isikutele ainult Ostja nõusolekul või seaduses ette nähtud juhtudel.

2.2 Ostja vastutab selle eest, et tema sisselogimisandmed (meiliaadress ja salasõna) ei satuks kolmandate isikute kätte. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja sisselogimisandmete sattumine kolmandate isikute kätte Ostja süü läbi.

2.3 Ostja vastutab oma esitatavate andmete täpsuse eest. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt ebatäpselt sisestatud andmed.

2.4 Kui Ostja registreerimislehel olevad andmed muutuvad, tuleb need viivitamatult uuendada ka babyhit.ee veebilehel. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt sisestatud andmete ebakorrektsus või aegumine.

2.5 Kui Ostja üritab oma tegevuse või tegevusetusega õõnestada, rikkuda, segada või häirida veebikaupluse babyhit.ee tööd, on Müüjal õigus viivitamatult ja ette teatamata piirata või katkestada kliendi ligipääs veebilehele ja keelduda teda edaspidi teenindamast.

3. Kaupade kättesaadavus, hind ja informatsiooni täpsus.

3.1 Kõik hinnad babyhit.ee veebilehel sisaldavad käibemaksu.

3.2 Kaupade kättesaadavus ja hind võib babyhit.ee lehel muutuda. Muudatused jõustuvad nende babyhit.ee veebilehel avaldamise hetkest alates.

3.3 Tellimuse töötlemise teenustasu - müüja jätab õiguse kohaldada mistahes tellimuse vormistamisel lisatasu mis tuuakse välja tellimuse vormistamise lõppfaasil.

3.4 Juhul kui toote hind on süsteemi vea tõttu muutunud ebamõistlikult odavaks siis babyhit.ee ei ole kohustatud antud toodet müüma ja ostjale tagastatakse raha.

4. Tellimuse esitamine.

.4.1 Tellimuse esitamine ei tähenda kauba automaatset broneerimist. Tellimuse esitamise järel võtab Müüja esindaja Ostjaga esimesel võimalusel ühendust, et tellimus kinnitada ja kokku leppida üksikasjades.

4.2 Kui tellimuse täitmine osutub võimatuks, on Müüja esindajal õigus pakkuda Ostjale võimalust valida samaväärne kaup. Kui Ostja ei soovi asenduskaupa, tellimus tühistatakse ja juhul kui selle eest on juba makstud, tagastatab Müüja raha Ostja kontole mõistliku vajaliku aja jooksul, millelt ülekanne laekus.

5. Lepingu sõlmimine

5.1 Ostu-müügi leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja on tasunud kauba eest esimese sissemakse Müüja pangakontole või sularahas Müüja volitatud esindajale.

6. Tellimuse tühistamine

6.1 Ostjal on õigus ekslik tellimus tühistada, teavitades sellest Müüjat meili, telefoni või muude kanalite kaudu.

6.2 Tellimus tühistatakse automaatselt, kui Ostja ei ole sooritanud esimest sissemakset kahe tööpäeva jooksul .

7. Kaupade eest tasumine

7.1 Ostjal on võimalus valida ostu eest tasumiseks järgmiste makseviiside vahel: pangaülekanne Müüja pangaarvele või kasutada pangalinkid.

7.2 Kui Ostja ei ole sooritanud esimest makset kauba eest käesolevate tingimuste punktis 6.2 nimetatud tähtaja jooksul, on Müüjal õigus tellimus tühistada ilma Ostjat sellest teavitamata.

8. Kaupade kättetoimetamine

8.1 Ostjal on võimalus kaup kätte saada Müüja väljastuspunktis C. R. Jakobsoni 14, Tallinn, pärast seda kui Müüja esindaja on Ostjale teatanud kauba jõudmisest väljastuspunkti.

8.2 Soovi korral toimetatakse kaup Ostjale kulleriga. Sellisel juhul lisandub kauba hinnale kättetoimetamistasu vastavalt babyhit.ee veebilehel toodud hinnakirjale.

8.3 Ostja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta asja lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama. Tarbijalemüügi puhul peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe päeva jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada. Kui ostja on müügilepingu sõlminud oma majandus- või kutsetegevuses, peab ta ostetud asja viivitamata üle vaatama või üle vaadata laskma.

9. Ostust keeldumine

9.1 Vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele on füüsilisest isikust tarbijal õigus ostu-müügi leping katkestada 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

9.2 Kasutades 14-päevast lepingust taganemise õigust, on Kliendil õigus kaupa proovida ja sellega tutvuda, et veenduda selle sobivuses või mittesobivuses, kuid proovimise käigus tuleb tagada kauba ja selle pakendi minimaalne mõjutatus. Tooted peavad olema kasutamata, kahjustamata ja rikkumata ning originaalpakendis ja neil on küljes kõik originaaletiketid. Kvaliteetsete toodete tagastamisega seotud kulud kannab Klient.

9.3 Ostu-müügilepingust taganemise õigus ei kehti kaupade puhul, mis on valmistatud ostja isiklikke omadusi või erivajadusi silmas pidades ja suletud kaubad, mis ei sobi tagastamiseks hügieeni ning tervisekaitse põhjustel.

9.4 Kliendil on õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

9.5 Ostja nõustub kandma tagastamisega seotud postikulud, välja arvatud juhul, kui Ostjale toimetatud kaup ei vasta tellitule.

9.6 Lepingu katkestamisel tuleb kaup viivitamatult (3 kalendripäeva jooksul) tagastada.

9.7 Kauba tagastamise korral pakub Müüja võimalust kaup asendada teise kaubaga koos hinna ümberarvestamisega.

9.8 Kui Ostja ei soovi asenduskaupa, kannab Müüja hiljemalt 40 päeva jooksul Ostja pangaarvele tagasi kauba eest makstud summa. Tagasimaksmine toimub ainult sellele arveldusarvele, millelt tellimuse eest tasuti.

9.9 Ostja nõustub võimalusega, et ostu-müügi lepingu katkestamise õiguse kuritarvitamise korral keeldub Müüja teda edaspidi teenindamast.

 

Pretensioonide esitamise tingimused

1. babyhit.ee veebikauplusest ostetud toodetele kehtib eraisikule 12-kuuline pretensioonide esitamise aeg. Juriidilistele isikutele vastavalt tootjapoolsest garantiiajast.

2. Pretensioonide esitamise ajal on Tarbijal õigus toote tasuta remondile või asendamisele. Kui viga on tekkinud tootja süül, kaetakse kõik materjali- ja tootmisvead ning töö kui varuosade maksumus.

3. Pretensioonide esitamise aluseks on ostu tõendav dokument.

4. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.

5. Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale.

6. Big Brain OÜ ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

• normaalsest kulumisest;

• ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sh juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik);

• seadme ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebise või markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest;

• kliendile enne seadme ostmist babyhit.ee poolt teatavaks tehtud puudustest;

• välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.

• toode ei tööta omaniku süül, ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel.

7. Big Brain OÜ tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile (diagnostikale). Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid seadme remontimine on võimalik, siis on Tarbijal võimalus tellida tasuline remont. Vedeliku/niiskuskahjustusega ja/või mehaanilise vigastusega seade kuulub ka edaspidi remontimisele üksnes tasulises korras.

8. Seadmele teostatud ekspertiisi (diagnostika) eest tuleb tasuda ekspertiisi tasu kui mimisho.ee ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb Tarbijal tasuda ekspertiisi tasu kui seadmel ei tuvastata ekspertiisi (diagnostika) tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele.

9. Ekspertiisi tasu ei pea maksma eraklient esimese kuue kuu jooksul alates ostu kuupäevast.

10. Kui tarbija ei nõustu Big Brain OÜ seisukohaga, tuleb tarbijal tõendada seda, et:

• tegemist on puudusega (asjatundja eksperthinnangu alusel);

• puudus või selle põhjus eksisteeris seadme üleandmise hetkel;

• Big Brain OÜ on puuduse eest vastutav.

11. Esimese 6 kuu jooksul ilmnenud puuduste korral peab Big  Brain OÜ tõendama seda, et:

• tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega);

• puudus või selle põhjus ilmnes esimese 6 kuu jooksul.